Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

SVR is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) (ANBI)
Registratie nummer 7119550

SVR, een Algemeen Nut Beogende Instelling

De oorsprong

De SVR is van oorsprong voortgekomen uit de in 1875 opgerichte Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond tegen Drankmisbruik. Sinds 1974 is de SVR een zelfstandig vermogensfonds.
De Stichting Volksbond Rotterdam heeft ten doel:

  • het bevorderen en verspreiden van inzichten, kennis en wetenschappelijke bijdrages ten behoeve van het identificeren, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving;
  • het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording die met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

De SVR initieert en ondersteunt derhalve innovatieve projecten op het terrein van de verslavingsproblematiek in brede zin en de maatschappelijke discussie over de sociale implicaties hiervan. Zij is de houder van verschillende bijzondere leerstoelen

Wijze waarop fondsen worden verworven

De SVR went de revenuen uit haar vermogen aan voor het doen van uitkeringen in het kader van haar doelstelling. Daarnaast worden waar mogelijk acties ondernomen ter verhoging van de revenuen en wordt samenwerking gezocht met andere fondsen. Uiteraard is de SVR graag bereid om eventuele schenkingen en legaten te ontvangen en te besteden in het kader van haar doelstelling.

Door deze ANBI-status is de Stichting vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw schenking of legaat/erfstelling komt dus geheel ten goede aan het doel. Als u de gift doet in de vorm van een periodieke gift is deze bovendien 100% fiscaal aftrekbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u zich voor tenminste 5 jaar te verbinden om een gift te doen. Deze periodieke gift dient schriftelijk te worden vastgelegd. De fiscale aftrekbaarheid van een eenmalige gift is beperkt doordat hiervoor een drempel en een maximumbedrag geldt.

Mocht u nadere informatie wensen verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van de Volksbond.

Financiële verantwoording

De financiële gegevens over het afgelopen boekjaar zijn opgenomen in het ‘Standaard formulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen’.