Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Je privacy is voor ons van belang

Dit is de privacyverklaring van Stichting Volksbond Rotterdam, een stichting opgericht naar Nederlands recht met statutaire zetel in Rotterdam, kamer van koophandel nummer 41128068 (hierna te noemen: “SVR”).

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe de SVR omgaat met door haar verkregen persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring worden de volgende onderwerpen belicht:
1. Persoonsgegevens en het gebruik daarvan door de SVR
2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens door de SVR
3. Rechten van direct betrokkenen en (kandidaat) gesubsidieerden
4. Uitoefenen van rechten jegens de SVR
5. Beheer van persoonsgegevens door de SVR
6. Contactgegevens van de SVR

1. Persoonsgegevens en het gebruik daarvan door de SVR
De SVR onderkent verschillende rubrieken van persoonsgegevens.
De eerste rubriek betreft de persoonsgegevens van direct betrokkenen bij de SVR waaronder begrepen de persoonsgegevens van leden van het bestuur van de SVR en directe relaties van de SVR (hierna te noemen: “direct betrokkenen”).
De tweede rubriek betreft de gegevens van organisaties (alsmede personen werkzaam bij die organisaties) en personen die een beroep doen op de financiële ondersteuning door de SVR (hierna te noemen: “(kandidaat-) gesubsidieerden”).

Gegevens van Direct Betrokkenen
De gegevens van Direct Betrokkenen worden door de SVR gebruikt om uitvoering te kunnen geven aan de bestuurlijke taken van de SVR ter realisatie van de doelstellingen van de SVR waaronder (a) het bestrijden van het misbruik van verslavende dranken, middelen en preparaten, (b) het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die de aandacht vestigen op de schaduwzijden van maatschappelijke ontwikkelingen in de breedste zin des woords en (c) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek terzake zoals omschreven in haar statuten. De hiervoor benodigde gegevens, of een onderdeel daarvan, zijn:
– Volledige naam en titulatuur;
– Geboortedatum en plaats;
– Identiteitsnummer (paspoort of rijbewijs);
– Woon- en zo mogelijk werkadres;
– Telefoonnummer; en
– E-mailadres.

Gegevens van (kandidaat-)gesubsidieerden
De gegevens van de (kandidaat-) gesubsidieerden zijn van belang voor de SVR ter realisatie van de doelstellingen van de SVR waaronder (a) het bestrijden van het misbruik van verslavende dranken, middelen en preparaten, (b) het ondersteunen en uitvoeren van projecten, die de aandacht vestigen op de schaduwzijden van maatschappelijke ontwikkelingen in de breedste zin des woords en (c) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek terzake zoals omschreven in haar statuten. De hiervoor benodigde gegevens van de vertegenwoordiger van de (kandidaat-)gesubsidieerde zijn:
– Volledige naam en titulatuur;
– Werkadres, indien dit niet van toepassing is, het woonadres;
– Functie van de persoon;
– Telefoonnummer; en
– E-mailadres.

Gegevensgebruik Persoonsgegevens worden door de SVR niet gedeeld met of verkregen van derden. Door de SVR verkregen persoonsgegevens worden door de SVR niet verkocht aan derden of gebruikt voor commerciële doeleinden.
De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris van de SVR en slechts gedeeld met betrokkenen bij de SVR, indien daar een noodzaak toe bestaat.
De SVR maakt in haar e-mails geen gebruik van tracking scripts om het gebruik van de e-mail door een geadresseerde te analyseren. De SVR maakt middels haar website geen gebruik van cookies.

2. Bewaartermijnen van persoonsgegevens door de SVR
De SVR bewaart de persoonsgegevens die aan de SVR zijn verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze aan de SVR zijn verstrekt dan wel op grond van toepasselijke wet en/of regelgeving is vereist.

3. Rechten van direct betrokkenen en (kandidaat) gesubsidieerden
Direct betrokkenen en (kandidaat) gesubsidieerden hebben recht op:
– Inzage van de persoonsgegevens;
– Rectificatie indien sprake is van onjuiste persoonsgegevens;
– Gegevens wissing in geval van onterecht gebruik;
– Beperking van het gebruik van de persoonsgegevens voor de periode die de SVR nodig heeft om vast te stellen of de gegevens inderdaad gecorrigeerd of verwijderd moeten worden;
– Het bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens indien deze niet voor de uitvoeringstaken van de SVR worden gebruikt.

4. Uitoefenen van rechten
Het uitoefenen van één of meerdere de rechten zoals genoemd onder paragraaf 3 hierboven, dient schriftelijk te worden gedaan middels een gemotiveerde en ondertekende brief of e-mail geadresseerd aan de secretaris van SVR. De SVR doet haar uiterste best om binnen een maand na ontvangst van de brief of e-mail op het verzoek te reageren.
Mocht de afhandeling van een verzoek niet naar wens zijn, dan kan daarover een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5. Het beheer van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van direct betrokkenen en (kandidaat) gesubsidieerden worden beheerd door de secretaris van SVR. De gegevens worden in de digitale en de schriftelijke administratie van de SVR vastgelegd.
Wat betreft de digitale administratie: deze is vastgelegd in een beveiligde, centrale en cloud-native contentservice. Directe toegang tot deze service is beperkt tot de secretaris van de SVR. Indien nodig kan content door de secretaris via beveiligde links worden gedeeld met de overige bestuursleden van de SVR. Van schriftelijke (lokale of offline) bestanden wordt gebruik gemaakt indien het proces of de taakuitvoering van de SVR dit noodzakelijk maakt.

6. Contactgegevens van de SVR
In geval van vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met de secretaris van SVR, tevens functionaris voor Gegevensbescherming.
Adresgegevens: secretariaat SVR: Kempenaar 1, 2991PG Barendrecht e-mail: info@volksbondrotterdam.nl Deze privacyverklaring kan wijzigen. De laatste versie van deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van de SVR.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie Dit privacy statement is opgesteld bij de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voor het laatst gewijzigd op de datum zoals hieronder genoemd.
Rotterdam, 1 juli 2019