Zoek binnen de site van Stichting Volksbond Rotterdam

Beleid SVR
Beleidsplan 2022 – 2025

Beleidsplan 2022-2025

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De doelstelling is helder in de statuten verwoord:

  1. het bevorderen en verspreiden van inzichten, kennis en wetenschappelijke bijdrages ten behoeve van het identificeren, voorkomen en behandelen van gedrags- en middelenverslaving; en
  2. het bevorderen van de maatschappelijke bewustwording die met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

De stichting heeft met het geheel van haar activiteiten geen winstoogmerk.

Vanuit de statutaire doelstelling richt SVR zich op een breed terrein van kennisvermeerdering op het gebied van gedrags- en middelenverslaving en de genetische aspecten ervan. Zij doet dit in samenwerking met andere initiatiefnemers en belangstellenden op dit gebied door het financieel ondersteunen van (innovatieve) projecten op het terrein van de verslavingsproblematiek in brede zin en de maatschappelijke discussie over de sociale implicaties hiervan. De stichting streeft geen actieve inhoudelijke betrokkenheid bij de gesubsidieerde activiteiten na.

Het verstrekken van leningen, garantstellingen of het investeren in activiteiten met een beoogd maatschappelijk rendement (social impact investment) behoort niet tot het beleid van de stichting.

Daarnaast geldt voor de stichting dat zij niet op een ondernemende wijze met kapitaal en/of arbeid deelneemt aan het economisch verkeer. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en er zijn geen werknemers in dienst.

De in omvang belangrijkste activiteit is het ondersteunen van de twee door SVR ingestelde leerstoelen, Biologische Psychologie (middelengebruik en hersenontwikkeling) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Genetics in Psychiatry aan de Universiteit van Amsterdam. Regelmatig worden vanuit deze leerstoelen projecten geïnitieerd die SVR mede financiert.

Naast de leerstoelen is er ook ruimte om kwalificerende projecten van andere initiatiefnemers te steunen. Een nadere beschrijving daarvan is terug te vinden op de website van de stichting.

Verwerving van gelden

Primair zijn er inkomsten uit het vermogen zijnde rente, dividend en koersresultaten. De stichting kwalificeert daarom als vermogensfonds. Daarnaast kunnen er subsidies, donaties, schenkingen en erfstellingen en legaten ontvangen worden.

Beheer van het vermogen

Het vermogen van de stichting dient om de continuïteit van de binnen haar doelstellingen passende activiteiten te waarborgen. Dit vermogen bestaat enerzijds uit een effectenportefeuille en anderzijds uit een of meerdere spaartegoeden. Daarbij is het beleid dat het aan te houden spaartegoed minimaal rond 20% van het totale vermogen bedraagt.

Het feitelijke beheer van de effectenportefeuille wordt uitgevoerd door een daartoe geëigende financiële dienstverlener op basis van een door het bestuur van de stichting afgegeven mandaat. Dit mandaat heeft het kenmerk Duurzaam en is aangevuld met concrete uitsluitingen die passen bij de doelstellingen van de stichting. De stichting wenst expliciet niet te beleggen in ondernemingen die (voornamelijk) actief zijn in de sectoren alcohol, drugs, gokken en tabak. Ook het beleggen in imaginaire valuta’s is uitgesloten. Het toezicht op de uitvoering van het mandaat wordt namens de stichting uitgevoerd door de penningmeester.

De doelstelling van de stichting is om op de langere termijn het vermogen minimaal in stand te houden waarbij op jaarbasis ten minste een bedrag van € 250.000 tot € 300.000 (waardevast) aan het vermogen onttrokken moet kunnen worden ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen. Hierbij is het streven dat rendement en bestedingen met elkaar in evenwicht zijn, maar door wisselende beleggingsrendementen kunnen de jaarresultaten sterk fluctueren.

Besteding van de gelden

De inkomsten worden besteed aan het financieren van activiteiten ter uitvoering van de doelstellingen, een en ander zoals reeds beschreven in de eerste paragraaf van dit beleidsplan. De financiering van de leerstoelen en daaraan gerelateerde projecten beloopt in 2024 rond € 150.000 op jaarbasis, die van andere projecten in totaal rond € 100.000 op jaarbasis.

Toezeggingen van financiële bijdragen worden gedaan op basis van een daartoe genomen besluit door het bestuur van de stichting, nadat een aanvraag is ontvangen die voldoet aan de door de stichting gestelde criteria. Om in aanmerking te kunnen komen voor een financiële bijdrage dienen potentiële begunstigden een gemotiveerd verzoek  in te dienen met doel, actie- en dekkingsplan en te realiseren effect of daadwerkelijk resultaat.

De toegezegde financiële bijdragen worden als volgt opgenomen in de staat van baten en lasten:

  • indien het een projectfinanciering betreft op het moment dat het project daadwerkelijk is gestart, en
  • in andere gevallen (met name financiering van specifieke personele inzet op leerstoelen) gedurende de periode waarop de financiering betrekking heeft.

Voor een overzicht van de bijdragen die zijn opgenomen in de staat van baten en lasten over het afgelopen jaar wordt verwezen naar de toelichting onder het onderdeel ANBI op de website. Ook is daar een overzicht te vinden van de aan het begin van 2024 reeds uitstaande toezeggingen.